Tư vấn quảng cáo

Khi xây dựng các chương trình quảng cáo cho doanh nghiệp, cán bộ quản trị marketing thường bắt đầu từ việc phát hiện thị trường mục tiêu và động thái của người mua rồi sử dụng hệ thống 5M để ra quyết định về chương trình quảng cáo:

  • Mục tiêu của quảng cáo là gì? (Mission)
  • Có thể chi bao nhiêu tiền? (Money)
  • Cần phải gửi đi thông điệp như thế nào? (Message)
  • Cần sử dụng phương tiện truyền thông nào? (Media)
  • Cần đánh giá kết quả như thế nào? (Maesurement)

Những tổ chức lớn thường có bộ phận quảng cáo riêng, họ xây dựng tổng ngân sách, hoạch định chiến lược quảng cáo, xét duyệt nội dung quảng cáo và các chiến dịch quảng cáo do công ty quảng cáo đề xuất, đảm nhận các công việc quảng cáo mà các công ty quảng cáo không làm. Những tổ chức nhỏ, quảng cáo được giao cho một nhân viên ở phòng kinh doanh hay marketing phụ trách, người này liên hệ với các công ty quảng cáo để được giúp xây dựng các chương trình quảng cáo.

Ngày nay, hầu hết các tổ chức đều sử dụng các công ty quảng cáo ở bên ngoài để giúp họ triển khai các chiến dịch quảng cáo và chọn mua thời lượng từ các phương tiện truyền thông.

Là một tổ chức tư vấn quảng cáo, vmcc thực hiện các dịch vụ giúp giải đáp các yếu tố 5M để khách hàng của mình có thể làm chủ một chương trình quảng cáo hiệu quả:

  • Tư vấn xác định mục tiêu cho chương trình quảng cáo
  • Tư vấn xây dựng ngân quỹ dành cho quảng cáo
  • Tư vấn soạn thảo thông điệp quảng cáo
  • Tư vấn lựa chọn phương tiện truyền tải thông điệp quảng cáo
  • Tư vấn xây dựng tiêu thức xác định hiệu quả của chiến dịch quảng cáo

Thông tin đầu vào để thực hiện dịch vụ do khách hàng cung cấp

Hình thức: tư vấn trực tiếp, bằng văn bản hay trực tuyến (hình thức trực tuyến chỉ áp dụng cho các khách hàng đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ theo năm)

Go to top